Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Manfred A. Dauses

Jean Monnet Profesor pro evropské právo

Vědecký ředitel Evropského soudního dvora v Lucemburku

Of Counsel (do roku 2016)

 

 

Krátký popis:

Profesor Dauses získal své dobré jméno nejen jako vynikající vědec s rozsáhlým spektrem svých zájmů v právní oblasti a jako univerzalista společenského a unijního práva, nýbrž také jako mnohonásobný praktik těchto disciplín.

 

Jeho působení v praxi zahrnuje mimo jiné příslušné právní posudky a zastupování v procesech a tím i hájení evropských právních zájmů veřejných zařízeních, spolků i podniků.

 

Následující souhrn nabízí zkrácený přehled nejdůležitějších oblastí jeho činnosti v praxi:

 

Právní posudky, zastupování v procesech, přednášky:

•Právní posudek k výkladu směrnice Rady EHS o kontrole snášenlivosti se životním prostředím (RL 85/337/EHS [UVP-RL], ABl. 1985, L 175/40), vyhotoven z pověření nezávislého státu Bavorsko v rámci řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora, týkající se stavby části dálnice.

 

•Právní posudek ke směrnici 92/43/Rady EHS ze 21.05.1992 o udržování přirozeného životního prostoru, divoce žijících zvířat a rostlin (tzv. FFH-směrnice), vyhotoven společně s advokátem Prof. Dr. Alexanderem Brigolem v pověření nezávislého státu Bavorsko v rámci řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora, týkající se vytyčení směru novostavby dálnice A 94

 

•Posudek o sjednocení „směrnic auditorů a přísežných revizorů účetních knih" z 12.03.1987, vyhotoven z pověření mezinárodní společnosti zabývající se hospodářskou kontrolou a právním poradenstvím, 1995

•Právní posudek osjednocení případného zákazu uvádění paliv na trh s pravidly volného pohybu zboží v EU, vyhotoven z pověření výrobce paliv, 1997

 

•Právní posudek o otázce totálního zákazu reklamy na tabákové výrobky, vyhotoven z pověření průmyslového svazu [Verband der Cigarettenindustrie, VdC], 1997

 

•Právní posudek o otázce přípustnosti vyúčtování reklam přerušujících televizní programy, podle tzv. „brutto principu“, vyhotoven z pověření soukromých televizí [ „Pro Sieben" a „SAT.1"], 1997

 

•Právní posudek (expertní studie) o sjednocení českého zákona č. 199/1994 o veřejných zakázkách z 28.09.1994, ve znění změny zákona č. 148/1996 z 25.04.1996, s právem Evropské unie, vyhotoven z pověření kartelového úřadu České republiky v rámci projektu EU-PHARE s názvem „Aproximace legislativy ČR", Praha 1997

 

•Studie o systematickém vzdělávání českých soudců v oblasti práva ES/EU, vyhotoven z pověření českého ministerstva spravedlnosti v rámci projektu EU-PHARE s názvem „Aproximace legislativy ČR ", Praha 1997

 

•Právní posudek o přípustnosti individuálních žalob dle čl. 173 odst. 4 smlouvy ES (k přípravě případných individuálních žalob proti směrnici 98/43/ES, „směrnice o tabákové reklamě"), včetně dodatečné poznámky k rozhodnutí sporů se stejným právním námětem v praxi jak u Evropského soudního dvora, tak u Tribunálu EU, vyhotoven z pověření průmyslového svazu [VdC], 1998

 

•Právní posudek o přípustnosti individuálních žalob dle § 4, čl. 13 smlouvy ES (pro přípravu individuálních procesů proti směrnici 98/43/ES o tabákové reklamě) – zkrácená verze, 1998

 

•Právní posudek (expertní studie) o aplikaci „směrnice o vysokoškolských diplomech“ 89/48/EHS v oboru učitelství ve Spolkové republice Německo, vyhotoven z pověření českého ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu EU-PHARE s názvem „Aproximace legislativy ČR", Praha 1998

 

•Právní posudek o přípustnosti prozatímního nařízení v rámci žaloby na neplatnost proti směrnici 98/43/ES, vyhotovený z pověření průmyslového svazu [VdC], 1999

 

•Krátký posudek o otázce případných procesů u Spolkového ústavního soudu (BVerfG) v případě zamítnutí žaloby v procesu u Evropského soudního dvora (ESD), vyhotoven z pověření průmyslového svazu [VdC], 2000

 

•Aproximace práva v oblasti medicíny, expertní studie pro Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky, projekt EU PHARE "Legal Advice on Approximation of Legislation focused on the short-term and medium-term priorities of the Accession Partnership", Slovenská republika, Bratislava 2001

 

•Vybrané aspekty o uznávání diplomů, expertní analýza pro Ministerstvo školství Slovenské republiky, projekt EU PHARE "Legal Advice on Approximation of Legislation focused on the short-term and medium-term priorities of the Accession Partnership", Slovenská republika, Bratislava 2001

 

•Význam a dosah pojmu „rovnoceného zajištění pro zaměstnání a životní zajištění dotyčných výrobců" ve smyslu čl. 37 odst. 3 a EGV (posudek pro zemědělský svaz), 2001,

 

•Právní posudek o kompatibilitě návrhu zákona o poštovních službách republiky Srbsko s evropským právem, expertní studie vztahující se k zadání "Vyhodnocení konzistence návrhu zákona o poštovních službách s relevantním právem EU " pro ministerstvo dopravy a telekomunikací Srbska, 2003

 

 

Dále nelze opomenout dlouholeté právní poradenství profesora Dausese v oblasti evropského potravinového práva, obzvláště pak činnost jako člen vědeckého poradního sboru pro potravinové právo a nauku o potravinách (BLL).

Činnost u Evropského soudního dvora:

Koneckonců by mělo celkem čtrnáctileté působení profesora Dausese jako vědeckého spolupracovníka a ředitele u Evropského soudního dvora, zahrnujíc dvouletou činnost referenta prezidenta soudu, získat náležité uznání. Ve své funkci u Evropského dvora se profesor Dauses výrazně podílel na vytváření a zformulování mnohých rozhodnutí této nejvyšší právní instance.

•Mnohokrát citované vymezení pojmu „společný trh" v rozsudku „Gaston Schul I" pochází též od něj. Po tom co vstoupil v platnost Jednotný evropský akt (JEA) ho vystřídala definice vnitřního trhu, který převyšoval společný trh a intenzivněji se integroval. Jeho síla, která se vtiskla do paměti práva, nicméně neztratila původní historický judikát, a proto následuje v doslovném znění:

 

„Der Begriff Gemeinsamer Markt … stellt ab auf die Beseitigung aller Hindernisse im innergemeinschaftlichen Handel mit dem Ziel der Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, dessen Bedingungen denjenigen eines wirlichen Binnenmarktes möglichst nahe kommen."[EuGHE 1982, 1409, 1431, „Gaston Schul I".]

 

•Dalším příkladem pro právní, tvůrčí sílu judikatury Evropského soudního dvora je postupný vznik nepsaných, všeobecných, právních zásad práva společenství a unijního práva. Zásada přiměřenosti mezi nimi zaujímá vedoucí postavení. Centrální rozsudek, který se k tomuto vztahuje, padl v roce 1989 ve věci „Schräder". Profesor Dauses zformuloval často citovaný judikát, který zahrnuje obsáhlou definici principu proporcionality. Ten je nezaměnitelně zaměřen na porozumění ústavy německého práva:

 

•„Maßnahmen, durch die den Wirtschaftsteilnehmern finanzielle Belastungen auferlegt werden, [sind] nur rechtmäßig, wenn sie zur Erreichung der zulässigerweise mit der fraglichen Regelung verfolgten Ziele geeignet und erforderlich sind. Dabei ist, wenn mehrere geeignete Maßnahmen zur Auswahl stehen, die am wenigsten belastende zu wählen; ferner müssen die auferlegten Belastungen in angemessenem Verhältnis zu den angestrebten Zielen stehen." [EuGHE 1989, 2237, 2269, „Schräder"]

 

 

Životopis:

Dauses studoval v letech 1963 - 1970 právní a politické vědy na Univerzitách Erlangen-Nürnberg, Würzburg a Lausanne. V roce 1970 promoval jako Dr.jur.utr. na Univerzitě Würzburg. Během výzkumného stipendia v letech 1970 - 1971 pobýval na Univerzitě Georgetown ve Washingtonu, D.C. V roce 1972 obdržel Diplôme d'études spécialisées de droit comparé na Univerzitě Roberta Schumana ve Štrasburku. V letech 1972 až 1973 navazovalo nástavbové studium na École nationale d'administration - Vysoká škola administrativy ("Ancien élève de l'ENA") v Paříži. V roce 1987 následoval Cultural Doctorate in International Relations na World University Benson v Arizoně. V roce 2002 promoval jako Dr. sc. na Univerzitě Rijeka.

 

Od roku 1975 do roku 1976 působil jako prokurátor u státního zastupitelství v Essenu a v roce 1977 jako soudce tamního Zemského soudu. V roce 1978 se stal zastupujícím vedoucím oddělení evropského práva na Spolkovém ministerstvu spravedlnosti v Bonnu (Bundesministerium der Justiz). V letech 1979 – 1992 pracoval Dauses jako právní referent a ředitel Evropského soudního dvora v Lucemburku. V roce 1993 získal pověst řádného univerzitního profesora na Univerzitě v Bamberku, kde byl až do nástupu do své penze (1. dubna 2009) vedoucím Katedry veřejného a evropského práva. Od roku 2005 pracoval Dauses jako stálý hostující profesor jak na Univerzitě Karlově v Praze, tak i na Univerzitě Adama Mickiewicze v Posen.

 

Dausesova těžiště výzkumu a práce se nachází ve strukturálních základech evropského práva, svobod společného / vnitřního trhu, v ústavním a veřejnosprávním právu na evropské rovině a stejně tak i v evropské právní ochraně. Od roku 1981 působil jako docent, hostující profesor a řádný univerzitní profesor na různých univerzitách v Německu, Švýcarsku, USA, Japonsku, Číně, rovněž i ve středoevropských a východoevropských státech. V projektech EU PHARE a TACIS vykonával Dauses funkce ředitele, koordinátora, experta a poradce v mnoha středoevropských a východoevropských státech, mimo jiné v České republice, Slovenské republice, Maďarsku, Polsku, Estonsku, Moldávii, Chorvatsku, Srbsku, na Ukrajině a v Rusku. Nadále působí jako advokát a poradce u procesů u Evropského soudního dvora a Evropského soudu prvního stupně.

 

 

Vyznamenání:

•1992: ředitel h.c. Evropského soudního dvora

•1999: Evropská univerzitní rada mu udělila titul "Jean Monnet" na Katedře evropského práva za svou katedru v Bamberku

•1999: čestný člen Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

•2003: udělení čestného doktorátu (Dr. h.c.) na Univerzitě Posen

 

Publikace:

•22 knih (v 5 jazycích)

•cca. 220 článků a dokumentů (ve 22 jazycích)

•vydavatel: Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 24. Auflage 2009. 4212 stran ve 2 Ordnern, ISBN 978-3-406-44100-4, stav: březen 2009

•spoluvydavatel: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW)

 

 

Jazyky:

•němčina

•angličtina

•francouzština

•italština

•ruština

•japonština